Dr. H. Nurdin, S.H., M.H

DEKAN FAKULTAS HUKUM

 

 

Andi Arfan Sahabudin, S.H., M.H

WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM

 

 

Dr. Hambali Husaini, S.H., M.H

WAKIL DEKAN II FAKULTAS HUKUM

 

 

H. B. Hasan Basri, S.H., M.H., C.Med

GUGUS JAMINAN MUTU

 

 

Adi Suradi, S.H., M.H

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

 

 

Nurhaedah S, SKM., M.Pd

KEPALA TATA USAHA